Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

Kuishi
14:32
1830 5ec6 500
Reposted fromsavatage savatage

July 16 2019

Kuishi
12:26
8998 5c58 500
Reposted fromsavatage savatage via12czerwca 12czerwca
Kuishi
12:24
6751 a3d8 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
Kuishi
12:24
Kuishi
12:21

Przebaczenie jest decyzją, 
a nie emocją. 
Nie ma żadnego związku z emocjami. 
Może i całe życie będziesz odczuwać ból z powodu tego, co zrobił ci drugi człowiek. 
Ale to nie ma żadnego związku z przebaczeniem. 

To nie jest zanik pamięci. 
Będziesz pamiętać, co zrobił ten człowiek, pewnie aż do śmierci. 
(...) 
Przebaczenie polega na tym: 
- Przebaczam ci i nigdy więcej nie użyję tego przeciwko tobie.
- Nigdy już o tym nie wspomnę, ani Tobie, ani nikomu innemu.

Przebaczenie jest raczej kwestią języka niż umysłu lub serca. 
Jeśli wciąż jeszcze mówisz o tym, to nie przebaczyłeś.
A jeśli przebaczyłeś, musisz zamilknąć i odpuścić sobie. 
Na tym polega przebaczenie. 

— Mark Gungor, "Przez śmiech do lepszego małżeństwa"
Kuishi
11:06
Jestem zmeczony i wypalony, a to dopiero poczatek tygodnia, a to dopiero - w sumie - poczatek doroslosci
— Nie-halo
Reposted fromdespond despond viamyszkaminnie myszkaminnie
Kuishi
11:02
Kuishi
10:57
5524 f852 500
Reposted fromEtnigos Etnigos via12czerwca 12czerwca
Kuishi
10:54
8564 afbc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer

July 15 2019

Kuishi
16:56
0517 1812 500
Reposted fromsavatage savatage
Kuishi
16:56
0521 749b 500
Reposted fromsavatage savatage
Kuishi
16:56
4580 1ab1 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianiewiastqa niewiastqa
Kuishi
16:56
2547 9f21 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiewiastqa niewiastqa
Kuishi
16:56
4524 8d57 500
Reposted fromwstawaj wstawaj viahavingdreams havingdreams
Kuishi
16:38
8538 8554 500
Reposted frompopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze viaapatia apatia
Kuishi
16:36
Reposted fromFlau Flau viakjuik kjuik
Kuishi
09:08
5297 467f 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viaverena-i-p verena-i-p
Kuishi
09:00
0515 e939 500
Reposted fromsavatage savatage

July 14 2019

Kuishi
16:35
Reposted fromshakeme shakeme viagreywolf greywolf
Kuishi
16:34
4465 b7a7
Reposted fromtatze tatze viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl