Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

Kuishi
07:40
1522 d725 500
Kuishi
07:39
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatobecontinued tobecontinued
Kuishi
07:38
9338 a4ad

May 17 2017

15:15
6512 1b3d 500

May 15 2017

Kuishi
21:09
3654 ee47
Reposted fromoiv13 oiv13 viairbjarbirb irbjarbirb
Kuishi
21:07
5724 e476 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viartmn rtmn

May 14 2017

18:25
6569 7704
Reposted fromamatore amatore vianezavisan nezavisan
Kuishi
18:25
5539 690d 500
Reposted fromelegy elegy vianezavisan nezavisan
18:10
3306 9020 500
Reposted fromamatore amatore
18:08
0540 2024 500
Kuishi
05:36
Kuishi
05:36
Kuishi
05:36
Kuishi
05:28
9974 6a8c
Reposted fromniewychowana niewychowana viamruugaa mruugaa
Kuishi
05:28
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viamruugaa mruugaa
Kuishi
05:27
4679 e2b6
Reposted fromretaliate retaliate viasalami salami
Kuishi
05:27
4638 d5c2 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viasalami salami

May 13 2017

Kuishi
19:38

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viaxnothumanalall xnothumanalall
19:35
8318 7d8a 500
Reposted fromamatore amatore viabrzask brzask
19:11
9310 a070 500

adoir:

nitroxed:

exhubrant:

e x h u b r a n t 

n i t r o x e d

- A.
Reposted fromtosiaa tosiaa viatulele tulele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl