Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

Kuishi
22:36
1465 c739
true story bro!
Reposted frompiehus piehus viaemciu emciu
Kuishi
22:30
Kuishi
14:39
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaszydera szydera

August 14 2017

14:12
3105 d57a 500
Reposted fromladies ladies viaszydera szydera
Kuishi
14:11
Do Ciebie. Do Twojego łóżka. W Twoje ramiona.
— tak bardzo
Reposted fromniezwyykla niezwyykla viaszydera szydera
Kuishi
14:11
(...) ludzi poznaje się dobrze dopiero wtedy, kiedy się z nimi raz porządnie pokłóciło. Dopiero potem można oceniać ich charaktery.
— Anne Frank
Reposted fromdygoty dygoty viaszydera szydera
14:10
4110 b682
Reposted fromcambellschicken cambellschicken viaszydera szydera

August 13 2017

Kuishi
21:40
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viagdziejestola gdziejestola
Kuishi
21:31
0649 550c
Kuishi
21:30
8479 d25e
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaEtien Etien
Kuishi
21:28
Zabroń mi czegoś, a zrobię to z podwójną przyjemnością.
Reposted fromappreciation appreciation viaoutoflove outoflove
Kuishi
21:26
Największym problemem komunikacji jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy, by odpowiedzieć.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaolalaa olalaa
21:26
3709 0a62
Reposted frommakswilczur makswilczur

August 09 2017

Kuishi
22:59
8189 db97
Reposted frombadsamaritan badsamaritan viaszydera szydera
Kuishi
22:55
1503 3d68 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viapl pl
Kuishi
22:47
7981 baf0
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaszydera szydera
Kuishi
22:47
Tego dnia, gdy dziecko zrozumie, że żaden dorosły nie jest doskonały - staje się nastolatkiem. Tego dnia, gdy im wybacza - staje się dorosłym. Tego dnia, gdy wybacza sobie - staje się mądrym.
— Olden Nolan
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaszydera szydera
Kuishi
22:20
To dla niego. To dla niego chcę być piękniejsza, chudsza, bardziej radosna, opiekuńcza. To dla niego dbam o każdy skrawek mojego ciała i duszy, żeby leżąc obok niego czuć jego wzrok pełen zachwytu i miłości. Żeby chciał żebym była jego już do końca, żeby był dumny, że jestem jego. 
Reposted fromtruustme truustme viaszydera szydera
Kuishi
22:18
Naj­bar­dziej prze­rażającym dźwiękiem na świecie jest bi­cie włas­ne­go ser­ca. Nikt nie lu­bi o tym mówić, ale to praw­da.

Jest to dzi­ka bes­tia, która w sa­mym środ­ku głębo­kiego strachu do­bija się ol­brzy­mią pięścią do ja­kichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana viaszydera szydera
13:51
5995 8f41 500
Reposted fromohnina ohnina vialittlemouse littlemouse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl