Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2018

Kuishi
14:08
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viagdziejestola gdziejestola
Kuishi
04:46
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow
Reposted frommonstrum monstrum viairbjarbirb irbjarbirb
Kuishi
04:45
7080 c58d
Reposted fromdeszcz deszcz viaSkydelan Skydelan
Kuishi
04:43
Kuishi
04:42
7100 db2e 500
Reposted fromseaweed seaweed viainmybetterworld inmybetterworld

May 03 2018

Kuishi
19:52
3358 1de0
Reposted fromcocomove cocomove viaakrew akrew
Kuishi
19:51
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami

May 01 2018

Kuishi
21:08
7823 7add 500
Reposted fromabandroned abandroned viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Kuishi
21:07
Reposted fromewelina ewelina viaplateau plateau
Kuishi
21:06
7129 3560
Reposted fromEtnigos Etnigos vianokturnal nokturnal
Kuishi
21:06
Kuishi
21:05
1276 bbae 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe vianutt nutt
Kuishi
21:00
Kuishi
20:54
Ja przez większość czasu się uśmiecham. Zmarszczki mimiczne są tego dowodem, ale to nie znaczy, że prowadzę beztroskie życie...
Smutek uprawiam w ciszy, bez świadków. Sama.
— "Porypana panna M."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Kuishi
20:35
Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska - Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym.
Kuishi
20:31
Słuchaj uważnie ludzi, gdy mówią o innych ludziach w twojej obecności. W dokładnie ten sam sposób będą mówić o tobie podczas twojej nieobecności.
Kuishi
20:19
0171 85c9
Reposted fromolgens olgens viaNathanae Nathanae
Kuishi
20:18
Mnie nic już nie bawi, ale staram się być zabawny i uśmiechać.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Kuishi
20:15
Kuishi
20:07
7501 fc57 500
Reposted fromoll oll viasoundofsilence soundofsilence
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl