Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

Kuishi
19:34
1027 78b8 500
Reposted fromenn0 enn0 viaLuukka Luukka
Kuishi
19:31
Od kiedy pamiętam, obiecuję sobie, że jutro będzie inne od wczoraj, przyszły tydzień odmienny od minionego, od kiedy pamiętam, moje dzisiaj ma być zawsze cezurą pomiędzy starym a nowym życiem, od kiedy pamiętam, codziennie usiłuję coś zmienić i teraz.
— Jerzy Pilch "Tysiąc spokojnych miast"

October 18 2017

Kuishi
20:39
4478 473e
Reposted fromojkomena ojkomena viaszydera szydera
Kuishi
20:38
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
Reposted fromdotwork dotwork viaszydera szydera
Kuishi
20:37
6836 8c7f
Reposted fromglampop glampop viaszydera szydera
Kuishi
20:36
0712 526c
Reposted frommeem meem viaszydera szydera
Kuishi
20:36
3542 11e7
Reposted fromoutcat outcat viaszydera szydera
Kuishi
20:36
2807 0aea
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viaszydera szydera
Kuishi
20:35
Każdy człowiek zostawia odciski palców w życiu tych, z którymi się zetknął.
— lookafteryou.soup.io
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaszydera szydera
20:34
1170 9a92

😔

Reposted fromkostuchna kostuchna viaszydera szydera
20:34
Dzień milczenia zamienił się w tydzień.
Tydzień w miesiąc.
Miesiąc w rok.
A rok w lata.
I tak o to zakończyła się ta bajka..
— (via musicgirl02)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaszydera szydera
Kuishi
20:33
5065 bb3c
Kuishi
20:31
Kuishi
20:31
4039 b411
Rupi Kaur "Mleko i miód"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viaszydera szydera
20:30
3545 1e33
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
Kuishi
20:28
1756 f16c
Reposted fromarmiin armiin viaszydera szydera

October 13 2017

05:51
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna  - Panna Nikt
Kuishi
05:30
6111 dd63 500
Reposted fromoutoflove outoflove viadaises daises
Kuishi
05:27
9357 54a0 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viaistsoeasy istsoeasy
Kuishi
05:18
Reposted frombluuu bluuu viapannakies pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl